INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2, IČO: 07003927 (dále jen „Advokátní kancelář“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje v rámci poskytování právních služeb jako důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

Advokátní kancelář je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů a pro tyto účely:

-           plnění smlouvy (tj. smlouvy o poskytnutí právní pomoci či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie);

-           plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

-           ochrana oprávněného zájmu správce a ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie.

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:

-           titul, jméno a příjmení;

-           datum narození, rodné číslo;

-           identifikační číslo;

-           adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa;

-           emailová adresa, telefonní číslo;

-           číslo bankovního účtu; 

-           informace, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci;

-           informace poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, a to v listinné i elektronické podobě.

Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Advokátní kancelář je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Advokátní kancelář povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů tato práva:

-           právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

-           právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o Vás Advokátní kancelář zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Advokátní kancelář provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

-           právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Advokátní kancelář vymaže Vaše osobní údaje, pokud 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 2. zpracování je protiprávní, 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo 4. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

-           právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Advokátní kancelář osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

-           právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Advokátní kancelář osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Advokátní kancelář nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

-           právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. V případě, že Advokátní kancelář neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami klienta, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

-           právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Advokátní kanceláře nebo e-mailem na  info@paksvehelka.cz. Můžete nás kontaktovat také na telefonním čísle 222 311 460.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na webové stránce Advokátní kanceláře http://paksvehelka.cz/.

Chci se s Vámi poradit